Privacyverklaring

Om u een goede behandeling te kunnen bieden, wordt een registratie van administratieve en gezondheid gerelateerde gegevens bijgehouden. Hierbij worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens geregistreerd. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.  In deze verklaring hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust aan uw behandelaar of per mail via info@breinkliniek.nl.

 1. Persoonsgegevens die de Breinkliniek verwerkt

De Breinkliniek verwerkt bepaalde gegevens van u die noodzakelijk zijn om behandeling te kunnen laten plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnr.
 • E-mailadres
 • Neurofeedbackrapportages (alleen op verzoek cliënt)
 • Gezondheidsgegevens in het dossier (zie onderstaande toelichting)

Het dossier

Van iedere cliënt is er een papieren en digitaal dossier.

Papieren dossier

Bij de intake neemt u een ingevuld intakeformulier mee. U bent niet verplicht deze in te leveren. Het is voor de therapie wel van belang dat we deze in bezit hebben voor het verdere verloop van de behandelingen en om deze individueel op uw klachten af te stemmen. In dit papieren dossier noteren we ook per behandeling de voortgang: de reactie op de vorige training, bijzonderheden bij de huidige training, feedbackwaarden die volgen uit de trainen, welk deel van welke film wordt er gekeken en welke behandeling  is er ingezet met welke instellingen.

Digitaal dossier

Tijdens de intake wordt het ruwe EEG met de analyse die hieruit voortkomt digitaal opgeslagen. Per behandeling wordt de ruwe EEG-data opgeslagen, maar niet altijd de analyse. Dat ligt eraan of er aanleiding is om de voortgang te bekijken, bijvoorbeeld op verzoek van client, of om de voortgang van de behandeling te beoordelen.

1.1 Waarom gebruikt de Breinkliniek deze gegevens

De Breinkliniek verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Om de behandeling te kunnen starten en uitvoeren
 • Om uw betaling te kunnen afhandelen en facturen te kunnen versturen
 • Op uw eigen verzoek (wanneer u vraagt om een rapportage bijvoorbeeld)

1.2 Bijzondere persoonsgegevens

De Breinkliniek verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. De gegevens die gaan over uw gezondheid, worden volgens de wet “bijzondere persoonsgegevens” genoemd. Voor het verwerken van deze gegevens vragen we uw schriftelijke toestemming voorafgaand aan de behandeling.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt toestemming van de ouders of voogd gevraagd.

2. Toegang tot uw gegevens

Naast uw behandelend therapeut, hebben ook de andere therapeuten in de praktijk toegang tot uw dossier. Hierin wordt alleen gekeken indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de behandeling. Alle therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht.

3. Hoe lang worden de gegevens bewaard

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat hoe lang het medisch dossier en de daarbij behorende persoonsgegevens dienen te worden bewaard. Dit betreft 20 jaar. Na 20 jaar worden uw medisch dossier en de daarbij behorende persoonsgegevens vernietigd. Het dossier kan ook (deels) vernietigd worden op uw verzoek (zie artikel 4).

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@breinkliniek.nl. De Breinkliniek zal zo snel mogelijk, doch binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Wetenschappelijk onderzoek

Om de neurofeedbacktherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog niveau te houden, doet De Breinkliniek wetenschappelijk onderzoek. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat schriftelijk mededelen via info@breinkliniek.nl.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

6. Delen met anderen

De Breinkliniek deelt uw gegevens niet met derden, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat cliënt hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor kinderen geldt de volgende wetgeving (WGBO):

 • Minderjarigen tot 12 jaar: de ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie én kunnen toestemming geven voor het verstrekken van gegevens aan derden.
 • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak (zoals een behandelingsovereenkomst sluiten namens de minderjarige). Als het verstrekken van informatie aan de ouder(s) of voogd(en) strijd oplevert met de zorg van een goede hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt. De minderjarige dient zelf toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens aan overige derden.
 • Minderjarigen van 16 of 17 jaar: De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige dient zelf toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens aan overige derden.
 • Wilsonbekwame minderjarigen (van 12 tot 18 jaar): De ouder(s) of voogd(en) hebben volledig recht op informatie. Alle minderjarigen (12-18 jaar) die niet in staat zijn tot een redelijke afweging van hun belangen ter zake, worden vertegenwoordigd door de ouder(s) of voogd(en). Het recht op inlichtingen, inzage, afschrift en vernietiging worden door hen uitgeoefend.

7. Communicatie via e-mail

De Breinkliniek verzend zo min mogelijk persoonsgegevens per e-mail. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de intake en facturen gedurende het behandeltraject.  In beginsel verzend De Breinkliniek geen bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) per mail. Alle voortgang wordt mondeling doorgenomen tijdens de behandelingen en een korte notatie gemaakt in het papieren dossier. Alleen op verzoek maken we een verslag, slaan we deze op in het digitale dossier en indien gewenst verzenden we deze per mail.  Ook de brainmaps die worden gemaakt kunnen op verzoek worden verzonden aan u.

8. Beveiliging

De Breinkliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Ons digitale netwerk is goed beveiligd. De papieren dossiers worden in een afgesloten kast bewaard. Het personeel van De Breinkliniek heeft onderling duidelijke afspraken gemaakt over het omgaan met uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@breinkliniek.nl.

9. Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met De Breinkliniek, kunt u ons als volgt bereiken:

Adres:                                      Hogeweg 44, 6659 AJ Wamel (Gelderland)
Telefoonnr.:                            0487-503066
E-mailadres:                           info@breinkliniek.nl
KvK-nummer:                        70904146